Tichete sociale de 500 de lei pentru elevii din familii cu venituri mici. Începe depunerea cererilor la Primărie

HomeSocial

Tichete sociale de 500 de lei pentru elevii din familii cu venituri mici. Începe depunerea cererilor la Primărie

 

Primăria municipiului Roman informează că, începând cu data 1 septembrie, Direcția de Asistență Socială Roman demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional:
a) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar;
b) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar;
c) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru destinatarii finali în cadrul SNSED (Schema naționala de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați) este de 500 lei/an şcolar.

Beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, în condițiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) venitul lunar pe membru de familie realizat in luna anterioara depunerii cererii este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (283 lei).

Beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat, primar și gimnazial, înscriși la cursuri de zi şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară (1.115 lei) și care au domiciliul sau reședința în municipiul Roman

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Cererile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Roman, din strada Alexandru cel Bun nr. 3 (lângă Arhiepiscopie), începând cu data de 1 septembrie 2020 și vor fi însoțite de următoarele documente:

▪ Documente privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor. În mod obligatoriu, toți membrii de familie majori vor prezenta adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice – Serviciul Fiscal Municipal Roman.

▪ Documente care dovedesc componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal, după cum urmează:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
h) hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului în cazul părinţilor divorţaţi ori despărţiţi în fapt;
i) hotărâre judecătorească a instanței de tutelă privind delegarea temporară a autorității părintești, în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;
j) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

▪ Actul doveditor privind înscrierea copilului în învăţământul de stat, preșcolar / primar / gimnazial, la cursuri de zi.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional emise nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate, numai la unităţile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar (Ministerul Fondurilor Europene) contracte de prestări servicii/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de sprijin educaţional pentru care au fost emise, respective materiale școlare – rechizite necesare frecventării școlii – articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței, mai precizează reprezentanții Primăriei Roman.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 2
  • Mihaela 2 ani ago

    Trec saptamani, luni..am depus actele..banii, carduri, tichete..ce or fi..cand vin? Scoala a inceput din septembrie..stiti?

  • Vicol mirela 1 an ago

    Se mai dau aceste tichete sau neati pus si am facut degeaba atatea hartii si totusi am cheltuit si niste banuti