Prima paginăActualitateRural

Calitate şi eficienţă în activitatea primarului Petrică Prichici

Dimensiune text

Primarul Petrică Prichici (foto) a realizat o analiză economico-socială a comunei Ion Creangă pentru anul 2013. Eficiența şi transparenţa sunt principalele criterii după care edilul comunei îşi desfăşoară activitatea.

Primarul comunei Ion Creangă, Petrică Prichici, a prezentat în faţa consilierilor starea economică şi socială a comunei Ion Creangă în anul 2013. Acesta consideră că materialul prezentat reprezintă o reflecţie asupra activităţilor desfăşurate şi a modului în care au fost utilizaţi banii publici. „În fiecare an trebuie să îmbunătăţim calitatea şi eficienţa activităţii noastre, aceste deziderate realizându-se prin participarea locuitorilor comunei în procesul administrativ, la luarea deciziilor, într-un mod corect şi deschis”, a precizat inginer Petrică Prichici, primarul comunei Ion Creangă.

Veniturile bugetului local pe 2013 au fost de 4.820.523 lei

Compartimentul buget – finanţe – prognoze – contabilitate este aparatul prin intermediul căruia autoritatea publică locală asigură managementul financiar-contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului Local Ion Creangă. Ca strutură de bază care asigură îndeplinirea obiectivelor autorităţii publice, serviciul a funcţionat, în anul 2013, cu o singură persoană în loc de trei, desfăşurând activităţi multiple. Printre aceste activităţi se numără fundamentarea şi elaborarea bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a veniturilor şi a cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, asigurarea resurselor necesare realizării obiectivelor prevăzute în programele şi proiectele aprobate. La acestea se adaugă întocmirea raportărilor financiare aferente contractelor de finanţare nerambursabilă, analizarea, cu sprijinul compartimentului de investiţii, a necesităţii şi oportunităţii dotărilor, a cheltuielilor de investiţii a căror finanţare se asigură din bugetul propriu, în vederea realizării obiectivelor de investiţii propuse. Activitatea compartimentului mai include şi execuţia bugetară a veniturilor bugetului local şi asigură fondurile necesare pentru buna funcţionare a unităţilor din domeniul învăţământului, sănătăţii, asistenţei sociale, culturii.

În anul 2013, în cadrul acestui compartiment au fost efectuate 7.707 de înregistrări contabile, s-au întocmit 816 ordine de plată şi au fost acordate 1.474 de vize de control financiar preventiv. Lunar, au fost efectuate deschideri de credite bancare şi s-au solicitat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul localităţii, precum şi pentru echilibrarea bugetului local. S-au întocmit lunar state de plată şi declaraţii către bugetul de stat pentru toate activităţile şi instituţiile subordonate Consiliului Local. Totodată, au fost întocmite situaţii statistice lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal. Au fost întocmite, trimestrial, situaţii financiare pentru Primăria Ion Creangă şi au fost centralizate situaţiile financiare înaintate de ordonatorii terţiari de credite ai bugetului local, respectiv Școala Gimnazială Ion Creangă. La 31 decembrie 2013, veniturile bugetului local realizate au fost de 4.820.523 lei.

Materiale pentru modernizarea drumurilor, cea mai importantă achiziţie pe 2013

Compartimentul de impozite, taxe şi alte venituri are o funcţie vacantă, suplinită de consilierul primarului. Serviciul urmăreşte ansamblul operaţiunilor de administrare a creanţelor bugetului local, inclusiv a celor extrabugetare. Printre activităţile compartimentului se numără întocmirea şi depunerea în termenele cerute de lege a declaraţiilor de impunere către contribuabili, persoane fizice şi juridice, întocmeşte documentaţiile necesare în limita competenţei şi propune acordarea de reduceri, scutiri în baza cererilor impuse de contribuabili, propune, în condiţiile prevăzute de lege, restituirea de impozite şi taxe, compensări între impozitele şi taxele locale. Totodată, serviciul stabileşte dobânzi şi penalităţi pentru neplata obligaţiilor la bugetul local, analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită.

În anul 2013, în cadrul acestui compartiment au fost prelucrate 768 de documente, din care: 280 de declaraţii clădiri, terenuri, firme, auto, radieri din evidenţa fiscală, transcrieri, transferuri, 340 de cereri pentru eliberarea certificatelor fiscale şi 148 de cereri de reduceri/scutiri aprobate prin hotărâre de Consiliu Local, toate documentele fiind soluţionate la termen. La acestea se adaugă 1.525 de operaţiuni de debitare (persoane fizice şi juridice) şi 945 de operaţiuni de modificare privind impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace de transport, taxă firme, taxă concesiuni şi chirii şi alte taxe locale. „Pentru contribuabili au fost emise 7.925 de documente de plată în anul 2013, faţă de 7.774 în anul 2012. Au fost emise 650 de somaţii şi titluri executorii, din care pentru debitorii restanţieri persoane fizice – 632, iar pentru persoane juridice – 28, precum şi 305 de somaţii pentru amenzile contravenţionale în vederea recuperării sumei de 627.918 de lei. Pentru debitorii restanţieri persoane fizice au fost executate 25 de popriri”, a precizat primarul Prichici.

Cele mai importante achiziţii desfăşurate în anul 2013 de Consiliul Local Ion Creangă au fost pentru modernizarea reţelei de drumuri stradale (708.852 lei), pentru achiziţionarea unui imobil în satul Ion Creangă (162.000 de lei) şi pentru achiziţionarea unui buldoexcavator (337.218 lei).

Primăria comunei Ion Creangă

Primăria comunei Ion Creangă

Consiliul Local s-a întrunit în 17 şedinţe

Activitatea Biroului administraţiei locale, realizată de secretarul comunei, a vizat pregătirea şi participarea la şedinţele pe domenii de specialitate ale Consiliului Local, la şedinţele ordinare şi extraordinare şi ţinerea evidenţelor rapoartelor întocmite pe comisii, rezolvarea în termen legal a scrisorilor, cererilor şi reclamaţiilor care se referă la activitatea acestui birou. În anul 2013, Consiliul Local Ion Creangă s-a întrunit în 17 şedinţe, dintre care 12 şedinţe ordinare şi cinci şedinţe extraordinare, fiind adoptate 84 de hotărâri, iar primarul Petrică Prichici a emis 343 de dispoziţii.

Asistenţa socială, prioritatea Consiliului Local Ion Creangă

Obiectul de activitate al Compartimentul de asistenţă socială constă în efectuarea anchetelor sociale la domiciliu. În anul 2013, au fost efectuate 12 anchete sociale privind încredinţarea minorilor în cazul proceselor de divorţ şi stabilirea domiciliului minorilor, 14 anchete sociale pentru luarea măsurii legale privind situaţia inculpatului, la solicitarea Poliţiei, anchete sociale pentru persoane cu grade de handicap I şi II – 31 de dosare noi -, anchete sociale pentru persoane cu gradul de handicap III – două dosare noi -, o anchetă socială pentru internarea într-un centru de bătrâni/îngrijire şi asistenţă, 26 de anchete sociale pentru Programul naţional „Bani de liceu”, zece anchete sociale privind achizionarea de calculatoare, anchete sociale pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, anchete sociale pentru aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

„În cazul anchetelor sociale în care s-a dovedit că viaţa şi securitatea minorilor au fost puse în primejdie în familie, au fost luate măsurile necesare pentru depistarea situaţiilor de risc care determină separarea copilului de părinţii săi şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie. În acest sens, au fost efectuate vizite la domiciliul acestora pentru a obţine informaţii legate de situaţia copiilor şi realizarea unor demersuri în interesul acestora”, a precizat primarul Petrică Prichici.

54 de unităţi deţin terenuri, animale şi construcţii agricole în comuna Ion Creangă

La nivelul comunei Ion Creangă sunt înregistrate 2.724 de gospodării care deţin terenuri şi animale. În cuprinsul comunei funcţionează 39 de unităţi cu personalitate juridică cu sediul în localitate care deţin terenuri, animale sau construcţii agricole pe raza localităţii, dar și 15 unităţi cu personalitate juridică cu sediul în alte localităţi, dar care deţin terenuri, animale sau construcţii agricole pe raza localităţii. „În 2013, au fost soluţionate 3.430 de cereri prin care s-au solicitat adeverinţe din care să rezulte suprafeţe agricole deţinute, adeverinţe necesare pentru întocmirea dosarelor de şomaj, subvenţie la încălzire, ajutor social, adeverinţe solicitate de diferite instituţii, şcoli, spitale, Poliţie, adeverinţele fiind eliberate pe loc după verificarea prealabilă în Registrul Agricol. Pentru proprietarii de terenuri agricole care exploatează individual terenurile s-au eliberat 42 de certicate de producător necesare la vânzarea produselor obţinute pe pieţele din localitate sau din ţară. Cu sprijinul Camerei Agricole şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură s-a procedat la eliberarea de adeverinţe în vederea obţinerii de subvenţii pe suprafaţa exploatată”, a mai precizat primarul comunei Ion Creangă.

COMENTARII

WORDPRESS: 0