HomeRoman

Angajări la Primăria Roman

Primăria Roman organizează, la începutul lunii decembrie, un concurs pentru recrutare în vederea ocupării pe perioadă determinată a două posturi de execuție, temporar vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

 

Este vorba despre un post de inspector I asistent în cadrul Direcției de urbanism și amenajare a teritoriului, dar și despre un post  de inspector I superior la Direcția de Impozite și Taxe Locale, în cadrul compartimentului de urmărire a impozitelor și taxelor.

Pentru postul din cadrul Direcției de urbanism pot candida persoane cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau persoane cu studii superioare de lungă durată, dovedite cu diplomă de licență sau echivalentă. Acestea trebuie să aibă o vechime de minim un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Pentru postul din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale pot candida persoane cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic. Acestea trebuie să aibă o vechime de minim nouă ani în specialitatea studiilor. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină formularul de înscriere – afișat pe site-ul oficial al Primăriei – alături de copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, cazierul judiciar,  adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, precum și o declarație pe propria răspundere sau o adeverință care să ateste că solicitantul nu a desfășurat activități de poliție politică – modelul fiind afișat pe site-ul oficial al Primăriei. Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice. Copiile de pe acte trebuie să fie legalizate sau însoțite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 5 decembrie, la ora 10, iar interviul – pe 7 decembrie, la ora 14, la sediul Primăriei Roman. Dosarele se pot depune până cel târziu luni, 3 decembrie, la ora 16.30, la camera 21 – biroul de Resurse Umane. Bibliografia ce trebuie studiată de candidați este afișată pe site-ul Primăriei Roman, în secțiunea „Anunțuri angajare”.

 

Comentarii

WORDPRESS: 1
  • Elena 11 ani ago

    ce credeati ca se angajeaza necalificati la primarie? Vroiati voi.