ELEROM SA – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (26.08.2021)

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

 în data de 26.08.2021

Consiliul de Administrație al ELEROM SA , având sediul social în Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Jud. Neamț, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Neamț sub nr. J 27/299/1993, Cod Unic de Înregistrare RO 3426320, capital social subscris și vărsat 3.400.059 RON (“ELEROM” sau “SOCIETATEA”),

În baza prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul adunării generale ale acționarilor și conform actului constitutiv al ELEROM,

 

CONVOACĂ

 

adunarea generală ordinară a acționarilor („Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”)  în data de 26.08.2021, ora 1200 a.m., la sediul societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Jud. Neamț, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central SA până la sfârșitul zilei de 11.08.2021, considerată dată de referință. Dacă la data de 26.08.2021, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru a ține valabil Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de 27.08.2021, în același loc, la aceeași oră, având aceleași ordini de zi și dată de referință.

 

 

         Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ORDINE DE ZI:

 

  1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Politicii de Remunerare a structurii de conducere a ELEROM SA.
  2. Aprobarea datei de 21.09. 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 20.09.2021 ca ex-date.
  3. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Mihoc Iosif, Dumea Petre, Robu Gheorghe și / sau a oricăror alte persoane desemnate de precedenții menționați, cu posibilitatea de substituire, să semneze în numele acționarilor societății, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

 

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26/27.08.2021 în mod direct (prin reprezentant legal în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza formularului de Procură specială pus la dispoziție de Societate.

 

 

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

  • în cazul acționarilor persoane fizice care participă personal – cu actul de identitate (buletin / carte de identitate – pașaport ) și
  • în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice care participă prin reprezentant – cu procură specială, acordată persoanei fizice care îi reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

 

Formularele de Procură specială se pot obține de la sediul Societății, Serviciul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație începând cu data de 02.08.2021 și trebuie trimise la ELEROM  prin depunere la Secretariatul Societății din Loc. Cordun , Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, sau expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Secretariatul Societății până la data de 23.08.2021, orele 1200, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.08.2021″.

Procurile speciale pot fi trimise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, până la data de 23.08.2021, ora 2400, la adresa elerom_sa@yahoo.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.08.2021″.

 

Acționarii ELEROM SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generala a Acționarilor utilizând formularul de vot prin Corespondență.

Formularele de Vot prin Corespondență se pot obține de la sediul Societății sau se pot descărca de pe website-ul Societății, începând cu 02.08.2021.

Formularele de Vot prin Corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarilor (buletin/carte de identitate in cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încat sa fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu in data de 23.08.2021, ora 2400 sau vor fi trimise electronic la adresa elerom_sa@yahoo.com

 

Documentele supuse spre dezbaterea  Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt disponibile, începând cu data de 26.07.2021, atât în format electronic , pe website-ul Societății la adresa (www.elerom.ro), linkul Informații pentru acționari, cât și pe suport de hârtie, putând fi consultate la sediul Societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr.13, Jud. Neamț, între orele 800– 1400, în fiecare zi lucrătoare, la Serviciul Secretariat Adunarea Generala a Acționarilor și Consiliul de Administrație.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are / au dreptul de a propune introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

 

Dreptul prezentat mai sus poate fi exercitat numai în scris, iar documentele aferente exercitării acestui drept vor fi transmise astfel:

  • prin servicii de poștă și/sau curierat, cu confirmare de primire, către sediul societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr. 13 , Jud. Neamț, sau
  • prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică la adresa elerom_sa@yahoo.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.08.2021″.

 

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la Serviciul Secretariat A.G.A și C.A. până la data de 23.08.2021, ora 1500. Întrebările se vor depune în scris, la sediul Societății, pot fi transmise prin servicii de poștă /curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa elerom_sa@yahoo.com, iar Societatea are obligația de a răspunde acestora, întreaga procedură desfășurându-se cu respectarea confidențialității informațiilor și a intereselor comerciale ale Societății. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării documentele necesare identificării acționarului și a numărului de acțiuni deținute.

 

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0233-748169, 0233-748170 sau la adresa de e-mail: elerom_sa@yahoo.com.

 

 

Președinte Consiliu de Administratie,

Iosif Mihoc

 

 

 

COMENTARII