ISU Neamț: cum prevenim situaţiile de urgenţă specifice sezonului rece

HomeActualitate

ISU Neamț: cum prevenim situaţiile de urgenţă specifice sezonului rece

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț atrage atenția că, în perioada de iarnă se manifestă vulnerabilităţi şi riscuri ridicate, materializate prin înmulţirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum şi prin producerea unor situaţii de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheţ şi înzăpeziri.

De aceea, o mare importanţă o are pregătirea populaţiei prin luarea din timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni şi preîntâmpina producerea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece. Astfel, pentru apărarea împotriva incendiilor premergător sezonului rece, cetăţenii sunt sfătuiți să adopte mai multe măsuri.

În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:
– înainte de utilizare sobele şi coşurile de evacuare a fumului şi gazelor arse vor fi verificate amănunţit, reparate şi curăţate;
– în faţa uşiţei de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
– nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de 1 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,5 m faţă de sobele cu acumulare de căldură;
În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:
– distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;
– pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depăşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.

Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se vor avea în vedere verificarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze.

La exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală:
– montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat şi autorizat în acest sens;
– la trecerea conductelor instalaţiilor de încălzire prin pereţi sau planşee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecţie şi izolate cu materiale incombustibile;
– conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoşi vor fi menţinute în permanenţă perfect etanşe.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii – pe care frigul îi va ţine mai mult pe lângă şi în casă – se vor respecta următoarele:
– copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare;
– copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
– nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
– copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor;
– nu folosiți artificiile la o distanţă mai mică de 50 de metri de blocurile de locuit sau gospodării;
– nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri, brichete sau lumânări, supravegheaţi-i cu atenţie şi nu-i lăsaţi singuri în casă;
– nu lăsaţi copiii să aprindă lumânări în bradul de Crăciun, să folosească petarde, artificii sau pocnitori;
– asiguraţi-vă că petardele şi pocnitorile interzise prin lege nu vor fi utilizate şi explicaţi copiilor riscurile la care se expun cât şi tragediile pe care le pot produce acestea.

Prevenirea situațiilor de urgență în sezonul rece

Pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă provocate de fenomenele meteorologice periculoase, înaintea debutului sezonului rece, cetăţenii îşi vor asigura următoarele materiale:
– sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;
– unelte de îndepărtare a zăpezii;
– combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi încălzirea în sistem propriu. Izolaţi-vă termic locuinţa şi protejaţi-vă locuinţa cu jaluzele exterioare.

Pentru circulaţia pe drumurile publice pe timp de iarnă, când condiţiile meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, şoferii îşi vor pregăti autoturismele astfel:
– acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;
– asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;
– asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;
– verificaţi sistemul de acţionare al ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute;
– verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;
– verificaţi nivelul şi densitatea uleiului. Uleiurile grele coagulează mai mult la temperaturi joase şi nu sunt la fel de lubrifiante;
– dotaţi-vă cu lanţuri antiderapante.

Factorii responsabili din cadrul localităţilor şi agenţilor economici, care deţin utilaje pentru intervenţie, vor lua măsurile ce se impun pentru a se asigura intervenţia operativă în caz de nevoie. În acest sens, sunt vizate în special următoarele acţiuni şi măsuri:
– la nivelul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate cu autospeciale de stingere a incendiilor, se vor asigura condiţiile corespunzătoare de încălzire şi garare a acestora, astfel încât să fie realizată intervenţia lor operativă la solicitări;
– menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare a autospecialelor şi utilajelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
– asigurarea necesarului şi rezervelor de carburanţi, lubrefianţi, apă şi substanţe chimice de stingere, pentru îndeplinirea operativă a misiunilor;
– întreţinerea şi menţinerea liberă a căilor de comunicaţie – şosele, străzi, drumuri interioare, accesul la sursele de apă artificiale şi naturale;
– asigurarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor pe perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele în care activitatea este întreruptă şi în locurile unde se organizează sărbătorirea revelionului;
– intensificarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între instituţiile cu atribuţiuni în domeniu şi operatorii economici, în vederea rezolvării cu operativitate a tuturor acţiunilor de intervenţie atunci când situaţiile de urgenţă se produc;
– sporirea numărului activităţilor specifice de prevenire şi limitarea urmărilor evenimentelor cu consecinţe negative specifice sezonului de iarnă;
– dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde va fi organizată sărbătorirea Revelionului, precum şi în locurile unde se vor desfăşura manifestări culturale cu public numeros, pentru prevenirea şi limitarea efectelor oricăror tipuri de situaţii neprevăzute;
– realizarea unui parteneriat real între administraţiile publice locale şi conducerile unor instituţii sau operatori economici în vederea soluţionării în comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei;
– asigurarea unei capacităţi optime de acţiune şi intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în situaţia producerii unor incendii, dezastre, căderi masive de zăpadă etc. Participarea efectivă a populaţiei pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora atunci când situaţia o impune;
– analiza la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă a stadiului pregătirilor pentru sezonul rece ale fiecărei instituţii sau operator economic de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. În acest sens, se vor stabili zonele preponderent dispuse înzăpezirilor, se vor remedia disfuncţiile sesizate în sezoanele de iarnă anterioare şi se va evita repetarea acestora, se vor organiza serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi se va asigura dotarea corespunzătoare a acestora pentru intervenţii;
– realizarea de contracte şi convenţii în vederea asigurării mijloacelor şi utilajelor pentru deszăpezire necesare eliberării şi deblocării căilor de comunicaţii rutiere de pe raza localităţilor şi redarea fluenţei traficului în sectoarele de drum unde se produc ambuteiaje;
– verificarea sistemelor de înştiinţare-alarmare şi avertizare a populaţiei pentru asigurarea alarmării în timp util a cetăţenilor atunci când situaţia o impune;
– asigurarea şi verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi împrospătarea acestora în vederea asigurării intervenţiei continue;
– luarea în evidenţă a persoanelor ce pot necesita tratament ambulatoriu (persoane cu afecţiuni grave, cu handicap, sau cele aflate sub tratament cu dializă, gravide, bătrâni, copii etc.) şi menţinerea legăturii permanente cu serviciul de ambulanţă în vederea asigurării unei asistenţe medicale de urgenţă corespunzătoare. De asemenea, se vor asigura rezervele de medicamente la dispensarele medicale şi punctele farmaceutice din localităţi pentru aprovizionarea continuă a bolnavilor;
– intensificarea activităţii de control tehnic de P.S.I. la gospodăriile populaţiei, dar şi la instituţiile şi operatorii economici de pe raza localităţilor, neregulile şi cauzele potenţiale de incendiu constatate fiind soluţionate în timp util în vederea preîntâmpinării producerii unor incendii;
– verificarea mijloacelor de încălzire din şcoli, în scopul preîntâmpinării producerii unor evenimente de natură incendiu şi instruirea personalului responsabil cu aceste activităţi;
– asigurarea protecţiei împotriva îngheţului a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă (hidranţi stradali);
– asigurarea rezervelor, mijloacelor şi materialelor necesare pentru desfăşurarea activităţii operative temporare destinate combaterii fenomenelor specifice sezonului rece;
– actualizarea planurilor de intervenţie la deszăpeziri şi punerea în aplicare a acestora atunci când situaţia o impune;
– analiza şi evaluarea situaţiei operative în cadrul comitetului local pentru situaţii de urgenţă şi luarea unor hotărâri în vederea lichidării efectelor unor eventuale situaţii de urgenţă;
– pregătirea populaţiei în scopul participării active alături de forţele specializate la acţiunile ce se impun pentru normalizarea situaţiei în cazul căderilor masive de precipitaţii sub formă de ninsoare prin înlăturarea zăpezii în zonele limitrofe amplasării gospodăriilor individuale, a punctelor de alimentaţie publică şi de utilitate comună, inclusiv la operaţiunile de deblocare a uliţelor, străzilor şi alte elemente de infrastructură care asigură accesul spre comunităţi;
– asigurarea schimbului de informaţii şi raportarea operativă a tuturor datelor rezultate în urma evaluării situaţiilor de urgenţă între centrele operative ale localităţilor şi centrul operaţional al inspectoratului;
– verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii şi informatică necesare conducerii.

Măsuri de prevenire a incendiilor în lăcaşurile de cult

Pentru a se diminua riscul de incendiu în lăcaşurile de cult în perioada Sărbătorilor de iarnă şi a se reduce consecinţele negative ce se pot răsfrânge asupra persoanelor în cazul producerii unui eventual incendiu pe timpul manifestărilor religioase cu public numeros, se recomandă slujitorilor bisericii şi credincioşilor să asigure respectarea următoarele măsuri principale:
– aducerea la cunoştinţa publicului, pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase, de către slujitorii bisericii, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, în scopul prevenirii incendiilor, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare pe timpul izbucnirii unui incendiu în lăcaşul de cult, pentru păstrarea calmului, evitarea producerii de accidente nedorite şi a instalării panicii pe durata evacuării construcţiei incendiate, cât şi privind asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forţele şi mijloacele existente;
– pentru evitarea supraaglomerării bisericii cu credincioşi se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în aer liber, iar atunci când totuşi ele se desfăşoară în interior, se va evita permiterea unui număr de credincioşi peste capacitatea construcţiei şi se vor menţine obligatoriu, pe toată durata slujbei, uşile de acces şi evacuare în poziţie deschisă;
– se va urmări, prin modul de parcare a autoturismelor şi autocarelor, în imediata vecinătate a lăcaşurilor de cult, să nu se blocheze ori îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie necesare pentru autospecialele pompierilor, în cazul producerii unui eventual incendiu;
– supravegherea, de către persoane instruite, a sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu flacără din biserici, pe toată durata funcţionării şi oprirea acestora, obligatoriu, înainte de începerea slujbelor religioase cu public numeros;
– amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcaşurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanţă de siguranţă faţă de construcţii, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora în permanenţă şi stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;
– evacuarea din interiorul lăcaşurilor de cult, pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor şi scaunelor nefixate de pardoseală;
– evitarea depozitării, în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare din interiorul bisericilor, de materiale combustibile, mobilier, coroane;
– asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă şi posibilităţi de utilizare a apei şi stingătoare de incendiu;
– în situaţia izbucnirii unui incendiu, se va asigura operativ evacuarea persoanelor din construcţie, a valorilor adăpostite, concomitent cu desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare şi cu anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de urgenţă 112.

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru unităţile unde se organizează revelionul

– numărul persoanelor participante să nu depăşească capacitatea maxim admisă;
– să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzător;
– asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
– utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;
– întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;
– în orice spațiu închis este interzis cu desăvârșire FUMATUL;
– folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;
– maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Numai prin respectarea acestor măsuri se va reuşi reducerea numărului intervenţiilor în situaţii de urgenţă şi, implicit, va creşte gradul de siguranţă al cetăţeanului, mediului şi bunurilor, atrag atenția reprezentanții ISU Neamț.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0