Primăria vă poate anula obligaţiile bugetare restante la 31 decembrie 2018

Primăria vă poate anula obligaţiile bugetare restante la 31 decembrie 2018

Dimensiune text

 

Un proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Roman, va fi discutat în ședința ordinară a Consiliului Local de joi, 26 septembrie.

Proiectul de anulare a obligațiilor se aplică pentru debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei. Pot beneficia de prevederile acestui act şi debitorii instituţii publice care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

Procedura vizează anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15.12.2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Accesoriile aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) declaraţia rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) toate obligaţiile bugetare principale individualizate în declaraţia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv.

Proiectul conține detalii legate și de modalitatea de implementare a procedurii: „Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului capitol pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data de 29 noiembrie 2019. După primirea notificării depuse de către contribuabil, organul fiscal comunică contribuabilului cuantumul obligațiilor de plată exigibile, aflate în sold la data depunerii acesteia. Cererea de anulare a accesoriilor va fi analizată în termen de 5 zile de la data înregistrării la serviciul de specialitate din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL). În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către serviciul de specialitate, care va fi supus spre aprobare primarului Municipiului Roman, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de către DITL decizia privind acordarea/neacordarea facilității. Operarea efectivă a facilităților acordate se va efectua în baza referatului aprobat de către primarul municipiului Roman și a deciziei de calcul a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare datorate bugetului local al municipiului Roman pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din evidențele fiscale, despre acest lucru fiind înștiințat contribuabilul care a depus cererea. Pentru notificările depuse de către contribuabil și pentru care nu a fost depusă cerere de anulare până la 15.12.2019 sau a fost depusă cerere și nu a fost soluționată favorabil, decizia de anulare a accesoriilor nu mai produce efecte, reinstituindu-se procedura legală de calcul a majorărilor de întârziere. În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condițiile prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest lucru”, se arată în proiectul de hotărâre.

Conform inițiatorilor, oportunitatea unei astfel de decizii este determinată de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligațiilor fiscale, maximizarea încasărilor bugetare și diminuarea arieratelor la bugetul local.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0